Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

θέμα

1

Λήψη απόφασης ή μη, επί της από 7-6-2019  πρότασης του πρώην αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για συμψηφισμό δαπανών παροχής υπηρεσιών/τιμολογίων αγοράς αναλώσιμων υλικών και βεβαιώσεων ανείσπρακτων εσόδων, μετά από παραπομπή από την οικονομική επιτροπή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

2

Ανάκληση της με αριθμό 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

3

Ανάκληση της με αριθμό 141/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

4

14η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

5

15η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

6

Έγκριση ή μη, έκθεσης εξαμήνου (01/01/2019 – 30/06/2019) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

7

Ανάκληση της 83/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση ή μη της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στον ΚΔΑΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

8

Αδυναμία εκτέλεσης μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νέας Ιωνίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

9

Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη της προμελέτης συγκοινωνιακών έργων της μελέτης με τίτλο ‘Μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Νάουσας’.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

θέμα

10

Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίων της τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας  των οποίων έχουν λήξει οι μισθώσεις, για μονοετή  καλλιέργεια.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

11

Τροποποίηση σύμβασης - χρονική παράταση ισχύος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

12

Ορισμός υπολόγου για την τράπεζα Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

13

Λήψη απόφασης ή μη για τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι θα  είναι μέλη της τριμελούς επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον κ. Δήμαρχο, με αντικείμενο τον καθορισμό του τιμήματος των προς εκποίηση ακινήτων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

14

Λήψη  απόφασης ή μη,  για τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων, και δύο αναπληρωτών τους, που μαζί με τον δήμαρχο θα  αποτελέσουν την επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας, κατ' άρθρο 1 παρ.1 και άρθρο 3 παρ.3 του Π.Δ 270/1981, για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

15

Συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

θέμα

16

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

θέμα

17

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών- Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

θέμα

18

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

θέμα

19

Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων - Γ΄ Κατανομή. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

20

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

θέμα

21

Αποδοχή επιχορήγησης για την χρηματοδότηση επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

22

Λήψη απόφασης ή μη για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου του Χρ., σύμφωνα με την από 30-8-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 14437, εισήγηση της πρώην αντιδημάρχου  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

23

Λήψη απόφασης ή μη για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Ιορδάνη Συμεωνίδη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την από 30-8-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 14439,  εισήγηση της πρώην αντιδημάρχου  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

θέμα

24

Λήψη απόφασης ή μη για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αναστασίου Φωτιάδη του Ιωάννη, σύμφωνα με την από 30-8-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 14436,  εισήγηση της πρώην αντιδημάρχου  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

θέμα

25

Λήψη απόφασης ή μη για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Αθανασίου Φωτιάδη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την από 30-8-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 14438,  εισήγηση της πρώην αντιδημάρχου  διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ 

θέμα

26

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

θέμα

27

Δημιουργία επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.