Έξι θέσεις εργασίας στον προγραμματισμό της Περιφέρειας για την Ημαθία

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τον  προγραµµατισµό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού πενήντα τριών ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το έτος 2018 για τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια προγραµµατισµού προσλήψεων για το 2018, σύµφωνα µε την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ. 41210/ εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Για την Ημαθία εγκρίθηκαν οι εξής θέσεις:

2 άτοµα ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων
3 άτοµα ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων
1 άτοµο ειδικότητας ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων