Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 4η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

2ηΑναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

3η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Υποβολή ή μη Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» (Κωδικός πρόσκλησης: 150.6e, A/AOΠΣ 3444, MIS: 5041785, 6747/3-12-2018).

Έγκριση ή μη της Τροποποίησης του Σχεδίου Σύμβασης του Δήμου Νάουσας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στο Δήμο Νάουσας.

Έγκριση μελέτης έργου προτεινόμενου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – Πρόσκληση IV με θέμα “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας”.

Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και προϊόντων κλαδέματος και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λευκαδίων με αρ. τεμ. 229.

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank για CrowdFunding.

Ανάκληση βεβαιωτικού καταλόγου.

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Τροποποίηση ή μη σύμβασης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας κι ευπρεπισμού.

Έγκριση ή μη δαπανών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νάουσα – Αποκριά 2019»

Οικονομική ενίσχυση στην Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής Νάουσας.

Έγκριση ή μη δαπανών εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2019.

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης αίθουσας 2 του Πολυχώρου Πολιτισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΒΕΤΛΑΝΣ» στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Νάουσας για χρήση και εκμετάλλευση.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωσης παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δήμου Νάουσας.

Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ» (Α.Μ. : 7/2015, Κ.Α.Ε. : 02.30.7321.027) Σχετ.: το άρθρ. 73 του ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 136 του ν. 4070/12.

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.