Υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Έχει δημοσιευτεί η ΥΑ του Υπομέτρου 6.3, όσον αφορά την επιδότηση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχος του Προγράμματος είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Το ποσό ενίσχυσης είναι 14.000€ , με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις:

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους
• Να ανήκουν σε περιοχές μέχρι 5.000 κατοίκους
• Η τυπική απόδοση της υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης να είναι από 5.000 – 7.999 ευρώ
• Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
• Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα (μέσο όρο τριετίας) από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
• Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι)
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
• Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο
• Να μην έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Νέου Αγρότη

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 15 Μαΐου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπρανιώτη Ελένη, Γεωπόνος ΑΠΘ – Μελετητής
Τηλ. 2331044255, 6978338621
Αριστοτέλους 246, Μακροχώρι
www.pliroforiodotis.gr/branioti